Gimnazija

Žeimelio gimnazija – tai Pakruojo rajono savivaldybės įstaiga teikianti pradinį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei gebėjimą integruotis besikeičiančioje visuomenėje visų gabumų vaikams. Gimnazija telkia mokyklos bendruomenę kultūrinių etninių tradicijų puoselėjimui. Gimnazijoje dirba 26 pedagogai. Gimnazijos moksleiviai yra nuolatiniai rajoninių olimpiadų ir kitų konkursų laimėtojai.

Mokyklos adresas: Vytauto Didžiojo g. 8, Žeimelis, 83376 Pakruojo rajonas, Tel.:8-421-45022, El.p: zvmokykla@takas.lt. Tinklalapio adresas: žeimeliogimnazija.lt.

Mokyklos istorija

Pirmosios žinios apie mokyklą Žeimelyje siekia 1592 metus. M. Valančius, Žemaičių vyskupystėje rašo, jog šią mokyklą įsteigė protestantai ir, jo manymu, ši mokykla išsilaikė iki 1654 m. O istorikas T. Kallmeyer 1910 m. išleistame savo darbe užsimena apie mokyklą Žeimelyje, egzistavusią apie 1790 m., nes pastorius Konradas Šulcas jai yra ruošęs mokymo planą.

Rusiška valdžios mokykla Žeimelyje buvo įsteigta apie 1866 – 1867 m. Mokykla įsikūrė dviejų aukštų valsčiaus pastate. Šiandien iš šios senosios mokyklos yra likę tik pamatai, ant kurių stovi dabartinė aktų salė ir kitos mokyklos patalpos.

XX a. pradžioje mokinių skaičius išaugo. Mokslas trukdavo 4 metus. Vėliau žeimeliečių vaikai arba mokslų netęsdavo, arba vykdavo mokytis į Bauskę, į Mintaujos gimnaziją ar Tartų universitetą. Prasidėjus I Pasauliniam karui mokykla, kad ir su pertraukomis sugebėjo išsilaikyti.

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1918 m. po ilgų svarstymų 1920 m. rudenį Žeimelyje buvo atidaryta vidurinė mokykla. Iš pradžių mokyklą tesudarė 2 klasės su 25 – 40 mokinių. Pirmuoju direktoriumi paskirtas Konstantinas Ramašauskas.

1925 m. mokykla buvo suvalstybinta. Tais metais mokėsi 90 mokinių, dirbo 8 – 9 mokytojai. Deja, nuo 1927 m. mokinių skaičius ėmė mažėti ir 1929 m. Žeimelio vidurinė mokykla buvo uždaryta. Tačiau 1931 m. Švietimo ministras mokyklą vėl atidarė ir pavadino Žeimelio valdžios vidurine mokykla. Direktoriumi buvo paskirtas B. Nainys. Šis žmogus mokyklai vadovavo iki 1941 m. 06. 14 d. trėmimų. Direktorius ir mokytojas mirė tremtyje 1942 m. Altajaus krašte. Jo dukterų iniciatyva 2001 m. 09. 01 d. mokykloje buvo atidaryta paminklinė lenta Baliui Nainiui.

1935 m. mokykla pavadinta progimnazija. 1940 m. Žeimelio progimnazija perorganizuota į 7 klasių nepilną vidurinę mokyklą. Tuo metu mokėsi 76 mokiniai. 1947 m. mokyklai grąžintas senasis vardas, įvestas mokestis už mokslą, sustiprintos vokiečių kalbos mokymas. 1947 m. progimnazija pavadinta Žeimelio gimnazija, kuri 1949 m. išleido pirmąją 15 moksleivių laidą.

Nuo 1950 m. mokykla pavadinta vidurine. 1974 m. Žeimelio vidurinei suteiktas Igno Gaškos vardas. Atkūrus nepriklausomybę 1990 m. šis vardas panaikintas.

Mokykla įsikūrė valsčiaus pastate, statytame 1883 metais. Po karo pastatas atiduotas mokyklai, valsčius iškeliamas į kitas patalpas. 1965 m. lapkričio mėn. Pastatytas naujas priestatas. 1971 m. rekonstruotas senasis pastatas. 1981 m. pastatytas 3 aukštų pastatas su sporto sale ir valgykla.

Nuo 1920 m. mokyklai vadovavo 19 direktorių. Per 80 metų mokykloje dirbo 250 mokytojų. Ryškiausiomis raidėmis tarp įžymių žmonių įrašyti mokytojų Elenos Pronskūnaitės ir Juozo Šliavo vardai.

Nuo 1949 m. mokykla išleido 1075 abiturientus. 1994 m. įteiktas 1000 – asis atestatas Jurgitai Žilinskaitei. Gervydui Dieniui, Ritai Liučvaikytei, Jūratei Šileikytei įteikti aukso medaliai. Keturiolika abiturientų gavo sidabro medalius. 2000 m. Justinas Songaila gavo atestatą su pagyrimu.

Po 1990 m. Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo, mokykla aktyviai įsijungė į Lietuvos švietimo reformos vyksmą. Dalyvavo daugelyje Atviros Lietuvos fondo švietimo projektų, įsijungė profilinio mokymo ir mokyklos vidaus audito eksperimentus.
Nuo 2000 m. rugsėjo 1 d. tapo profiliuota vidurine mokykla.

Šiandien mokykla sutiekia galimybę susipažinti su naujausiomis technologijomis, modernioje bibliotekoje lavinami mokymosi įgūdžiai.

Mokyklą remia Atviros Lietuvos fondas, švietimo kaitos fondas, ponios Almos Adamkienės Labdaros ir paramos fondas.

Akreditavus vidurinio ugdymo programų įgyvendinimą Žeimelio vidurinė mokykla 2014 m. vasario 25d. tapo Žeimelio gimnazija.

Parengta pagal Žeimelio gimnazijos tinklapio medžiagą.